PRAVIDLÁ OCHRANY SÚKROMIA A POUŽÍVANIA TZV. COOKIES


Pri používaní našich webových stránok používa naša spoločnosť, RICOH Slovakia s.r.o.,
tieto cookies, prípadne súvisiace programy:

  • session cookies – sú vyžadované pre základné fungovanie webových stránok našej spoločnosti – bez nich by ste nemohli webové stránky využívať. Jedná sa napr. o súbory umožňujúce vytvoriť obsah nákupného košíka, prejsť procesom zaplatenia a tiež napomáhajú v zabezpečení a pri plnení požiadaviek stanovených právnymi predpismi. Tieto cookies sú vždy zapnuté. K ich používaniu nie je potrebný váš súhlas. Po zatvorení vášho prehliadača sa tieto súbory automaticky vymažú. S používaním session cookies je spojené používanie tzv. PHPSESSID cookies, ktoré zaisťujú funkčnosť webových stránok.
  • Google Analytics – jedná sa o cookies používané na základe zmluvného vzťahu so spoločnosťou Google. Zhromažďovanie a používanie meracieho kódu Google Analytics nám dovoľuje vykonávať analýzu návštevnosti a webovej prevádzky stránok a umožňuje nám zachytiť informácie o návštevách našej webovej stránky. Tieto informácie sú anonymné. IP adresa vášho počítača nie je viditeľná pre našu spoločnosť ani pre spoločnosť Google. Naša spoločnosť tieto informácie používa len interne - pre zlepšenie obsahu našich stránok pre návštevníkov podľa preferencií a obľúbenosti navštívených častí našich webových stránok. Napríklad tento nástroj umožňuje zhromažďovať informácie o uskutočnených nákupoch, o čase strávenom prehliadaním určitého produktu a pod. Umiestnenie tohto súboru slúži tiež k optimalizácii a zobrazovaniu reklám našej spoločnosti, na základe predchádzajúcich návštev stránok, avšak bez spojitosti s konkrétnym návštevníkom webových stránok. Od vašej poslednej návštevy našich webových stránok sú tieto cookies zhromažďované po dobu 12 mesiacov. K používaniu týchto cookies nie je potrebný váš súhlas. Dôvodom sú predovšetkým oprávnené záujmy našej spoločnosti na fungovanie webových stránok podľa potrieb a obľúbenosti ich návštevníkov.

Bližšie informácie o používaní týchto cookies (Google Analytics) sa môžete dočítať tu.

  • Google AdWords remarketing – jedná sa o cookies premenné používané na základe zmluvného vzťahu so spoločnosťou Google a Facebook. Používanie týchto premenných umožňuje na základe zmluvného vzťahu s týmito spoločnosťami zobrazovať pri návšteve iných webových stránok reklamu na naše spoločnosti a produkty po bočnej strane alebo v texte používané webové stránky. Od vašej poslednej návštevy našich webových stránok je tento súbor cookies zhromažďovaný po dobu 36 mesiacov. K používaniu týchto cookies je požadovaný váš predchádzajúci súhlas. Tento súhlas môžete kedykoľvek bezplatne odvolať (viď nižšie). Pokiaľ odmietnete dať súhlas s používaním týchto cookies, nebude naša spoločnosť tieto dáta ďalej zhromažďovať.

Od používania týchto cookies (Google AdWords remarketing) sa môžete odhlásiť tu. Bližšie informácie o Google AdWords remarketing tu.

Ďalšou možnosťou odhlásenia prijímania cookies od dodávateľov tretích strán je odhlasovacia stránka organizácie Network Advertising Initiative (NAI).

Pre úplný a aktuálny prehľad o každom prístupe tretích strán k vášmu webovému prehliadaču doporučujeme nainštalovať webový prehliadač disponujúci zásuvným modulom pre tento účel.

K súborom cookies má prístup naša spoločnosť, ďalej spoločnosť Media Solution s.r.o., IČO 28542738, ktorá pre našu spoločnosť spravuje webové stránky.
Akékoľvek subjekty, ktorým môžu byť súbory cookies sprístupnené, rešpektujú vaše právo na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

K spracovaniu cookies dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky dodržaním všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijala spoločnosť technicko-organizačné opatrenie k zabezpečeniu ich ochrany, najmä opatrenie, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu, k ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu.

Keďže môžu byť cookies podľa platnej právnej úpravy považované za osobné údaje, chceme vás týmto poučiť, že máte právo na prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, ich zmazanie, obmedzenie ich spracovania a ich prenositeľnosť, zniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov a podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov.

V prípade akejkoľvek vašej žiadosti, týkajúcej sa spracovania cookies, kontaktujte našu spoločnosť na ktoromkoľvek nižšie uvedenom kontakte:

Písomne na adrese:
RICOH Slovakia s.r.o.
Vajnorská 100/B
831 04 Bratislava


Elektronicky na e-mailovej adrese: info@ricoh.cz
Telefonicky na telefónnom čísle:  +420 271 123 113